Investičný
blog

Fondy životného cyklu

29 mar
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Fondy životného cyklu – splnenie veľkého cieľu cez množstvo menších

Každý z nás má sny, ktoré by si chcel splniť. Každý z nás by mal mať pripravenú finančnú rezervu na horšie časy v prípade, že príde k neočakávanej udalosti. Každý rodič si želá zabezpečiť svojim deťom dobrý vstup do dospelého života. Väčšina z nás by chcela prežiť aktívny dôchodok, na ktorý potrebujeme dostatočný obnos peňazí, aby neprišlo k výraznému zníženiu jeho životnej úrovne. Viete, že ľudia všeobecne podceňujú dĺžku života, ktorý prežijú na dôchodku? Jednou z možností, s ktorou si môžete tieto ciele naplniť, sú aj fondy životného cyklu.

Čo sú fondy životného cyklu ?

Fondy životného cyklu sú zmiešané fondy, ktoré kombinujú akcie, dlhopisy, investície peňažného trhu prípadne alternatívne investície. Tieto aktíva sú namiešané takým spôsobom, aby odrážali rôzne fázy životného cyklu investora. Od klasických zmiešaných fondov ich odlišuje to, že zvyčajne majú daný investičný horizont, resp. cieľový dátum ku ktorému smerujú. V drvivej väčšine ich názov obsahuje rok, ku ktorému investície mieria (napr. 2030, 2035 alebo 2040). Cieľový dátum by sa mal plus mínus zhodovať s tým bodom v budúcnosti, keď plánujete uvoľniť svoj kapitál, aby ste dosiahli svoje ciele.

  • Vytvorenie finančnej rezervy k vopred stanovenému dátumu
  • Flexibilná investičná stratégia, ktorá sa prispôsobuje životnému cyklu investora
  • Alternatíva k sporeniu
  • Možnosť investovať pravidelne menšie sumy

Aká je ich investičná stratégia ? Na začiatku je pomerne dynamická – to znamená, že investujú do rizikovejších investícií, ako sú napríklad akcie, aby bol potenciál výnosu čo najvyšší. Postupom času sa štruktúra fondu mení, portfólio sa stáva viac konzervatívnejšie, aby prišlo k zníženiu rizika a stabilizácii výnosu. Znižujú sa pozície v akciách v prospech investícií s fixným výnosom (napríklad dlhopisov či nástrojov peňažného trhu). To zaručí, že rezerva vytvorená vo fonde je lepšie chránená a konzervatívnejšie investície predstavujú určitý štít voči neočakávaným prekážkam prípadne prudkým trhovým výkyvom. Investičná stratégia takýchto fondov môže byť riadená aktívne alebo pasívne prostredníctvom indexových či ETF fondov.

Fondy životného cyklu, ktoré sa nachádzajú v našom portfóliu, majú svoj cieľový dátum a fungujú tak, že váhu akciovej zložky postupne znižujú s priblížením sa k cieľovému dátumu (roky 2030 resp. 2035). Cieľová alokácia akciovej zložky je 25 % plus 1,25 % x (počet rokov do cieľového dátumu) a po cieľovom dátume, je vždy na úrovni 25 %. Cieľová alokácia dlhopisovej zložky je 100 % mínus cieľová alokácia akciovej zložky. Portfólio manažér môže navýšiť akciovú alokáciu o ďalších 25 %. Zároveň, ak si to situácia vyžaduje, môže znížiť akciovú alokáciu dočasne na nulu. Portfólio našich fondov životného cyklu rozdeľujeme na základnú časť a tzv. flexibilnú časť. V základnej časti uplatňujeme vyššie spomínanú stratégiu. Flexibilnú časť riadime tým spôsobom, že v nej zvyšujeme tú časť aktív, ktorej sa na trhu darí lepšie – to znamená, že ak sa darí lepšie akciám, zvýšime ich podiel na úkor dlhopisov a naopak.

Prečo si vybrať fondy životného cyklu ?

Fondy životného cyklu sú vhodné hlavne pre dlhodobých investorov, ktorí nemajú čas alebo vedomosti venovať sa investičnému prístupu disciplinovaným spôsobom. Umožňujú vytvoriť dlhodobú finančnú rezervu k vopred stanovenému dátumu. Sú aktívne riadené a dočasne môžu abstrahovať z preddefinovanej cieľovej alokácie medzi akciami a dlhopismi, čo im umožňuje aktívne reagovať na potenciálne príležitosti na trhu. Samozrejmosťou je diverzifikácia medzi rôzne triedy aktív berúc do úvahy investičný horizont a rizikový profil investora.

Splniť si veľký cieľ cez množstvo menších

Tieto fondy umožňujú vybudovať kapitál cestou pravidelného investovania. Dlhodobým investovaním sa aj relatívne malá čiastka môže postupne premeniť na zaujímavú sumu. Jednou z výhod pravidelného investovania je to, že znižuje riziko nesprávneho načasovania investície. Netreba si tak lámať hlavu nad tým, či nakupujete v ten správny čas. Skúsme si cez príklad ukázať, ako si môžeme splniť svoj sen či cieľ cez pravidelné investovanie do fondov životného cyklu.

Existuje rodina s 2 deťmi, ktoré nazveme Martin a Mirka. Obom im chcú rodičia za 12 rokov zaplatiť jazykový pobyt v zahraničí, aby si zlepšili svoju angličtinu pred vysokou školou. Pobyt stojí cca 10 000 eur pre obe deti. Ak budú rodičia každý mesiac odkladať sumu vo výške cca 50 eur, môžu za 12 rokov dosiahnuť práve spomínanú potrebnú čiastku.

Ide o ilustratívny príklad pri pravidelnej mesačnej investícii 50 € pri predpokladanom ročnom zhodnotení 5 %.

Čím skôr, tým lepšie

Fondy životného cyklu nemajú v našej krajine príliš dlhú tradíciu, v zahraničí sú však pomerne populárne. Ich cieľom je vytvoriť si dostatočnú finančnú rezervu – na splnenie individuálnych predsavzatí kohokoľvek z nás. Čím skôr s jej vytváraním začnete, tým menej peňazí si musíte odkladať a tým menej zaťažíte svoj rozpočet. Pravidelné investovanie (napríklad aj do fondov životného cyklu) predstavuje v súčasnosti najdostupnejší a najefektívnejší spôsob, akým sa dá postupne nazhromaždiť a zhodnotiť dostatočný objem prostriedkov a splniť si tak svoje ciele. Či už je to zabezpečenie štúdia detí, dlhodobá rezerva alebo cesta okolo sveta. A pamätajte na to, že nie trhy sa prispôsobujú našim cieľom, ale je na nás, aby sme sa prispôsobili trhom vzhľadom na naše ciele.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum