Investičný
blog

10 rokov od pádu banky Lehman Brothers. Stále je dobrý čas investovať.

14 sep
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

15. septembra uplynie 10 rokov od pádu americkej banky Lehman Brothers. Pod jej krach sa podpísali nesplácané úvery na nehnuteľnosti a následná neochota americkej centrálnej banky hodiť jej záchranné lano. Banka skrachovala napriek tomu, že sa považovala za príliš veľkú na to, aby padla.

Trhy zachvátila panika. Americký index Dow Jones spadol za jeden deň o 504 bodov. Ako to už pri panike býva, všetci chceli predávať. Výpredaje sa neobmedzili len na USA, ale vzhľadom na previazanosť finančných trhov zasiahli takmer celý svet. Hlavné akciové indexy v roku 2008 medziročne poklesli: v USA o 39 % (index S&P 500), v Európe o 44 % (index Eurostoxx 50) a v Japonsku o 42 % (index Nikkei 225). Nastala kríza dôvery – medzi spotrebiteľmi, u podnikov, ale aj bánk. Banky si navzájom nedôverovali, nechceli si preto medzi sebou požičiavať finančné prostriedky a ak áno, tak len za vysoký úrok. Vtedy zasiahli viaceré hlavné centrálne banky – keď znížili úrokové sadzby a dodávali bankám likviditu. Turbulencie na finančných trhoch sa logicky premietli aj do spomalenia ekonomického vývoja na celom svete. Netrvalo dlho a svet sa prepadol do recesie.

Čo sa za 10 rokov zmenilo?

Hlavné svetové ekonomiky sa postupne dostali z dlhej a hlbokej recesie do veľkej miery za pomoci masívneho uvoľňovania peňazí zo strany centrálnych bánk. Určitý čas to síce trvalo, ale dôvera sa na trhy krok za krokom vrátila. Investori sa zbavili veľkej časti neistoty a znovu získali chuť riskovať, čo sa podpísalo pod rast cien akcií. Ak v roku 2008 prišlo v medziročnom porovnaní k poklesu hodnoty najširšieho amerického indexu S&P 500 o takmer     40 %, v nasledujúcej dekáde zažili investori viac úspešných než neúspešných rokov. Do veľkej miery k tomu prispela extrémne uvoľnená menová politika hlavných centrálnych bánk. Zníženie úrokových sadzieb k nulovým hodnotám prinútilo investorov hľadať iné alternatívy zhodnotenia peňazí a akciový trh im tieto možnosti ponúkal. Posledných päť výsledkových sezón ukázalo, že spoločnosti dosahujú priaznivý trend rastu ziskov a rast cien akcií je (okrem iných faktorov) ťahaný hlavne rastúcou ziskovosťou spoločností.

Už dlhší čas sa vedú debaty o tom, že ceny akcií sú príliš vysoko. Či to je pravda alebo nie nám môže napovedať pomer P/E, ktorý dáva do pomeru trhovú cenu akcie k zisku, ktorý na ňu pripadá. Americké akcie nie sú lacné, ale silný rast ziskov spôsobil, že pomer P/E poklesol na 17, čo je v súlade s dlhodobým priemerom. Európske akcie sú s predstihovým P/E necelých 14 oproti svojmu dlhodobému priemeru ocenené s miernou zľavou. Priestor na zisky teda stále existuje, hoci treba rozlišovať medzi jednotlivými sektormi a regiónmi a takisto treba byť pripravený na to, že prípadné zisky akcií už nemusia dosahovať úrovne, na aké sme boli zvyknutí v minulých rokoch.

A aké sú riziká? Pre eurozónu sa skrývajú hlavne v politickej oblasti (Taliansko či vývoj v Británii po Brexite) a v tom, aký vplyv bude mať colná politika USA na európske firmy. Riziko protekcionizmu nepodceňujeme a v našej investičnej stratégii ho zohľadňujeme. Riziko sa skrýva aj na dlhopisovom trhu, ktorý je charakteristický nízkymi úrokovými sadzbami a relatívne stlačenými maržami. Je to situácia, ktorá pretrváva už dlho a zvykli si na ňu vlády, firmy i spotrebitelia. Výrazný nárast úrokov a kreditných marží by na trhoch mohol spôsobiť turbulencie. Hlavne americké dlhopisové výnosy sa už dostávajú na úrovne, ktoré môžu byť pre časť investorov zaujímavé a môžu tak spôsobiť zníženie atraktivity akciových investícií. Pre niektorých investorov by bolo výhodnejšie investovať peniaze so solídnym „istým“ výnosom do bezpečného aktíva oproti „neistej“ a volatilnej investícií do akcií.

Je stále vhodný čas investovať, ak sme si vedomí spomínaných rizík a možnosti, že príde ku korekcii na trhoch? Odpoveď znie áno. V pozitívnom pohľade na akcie nás utvrdzuje pretrvávajúci priaznivý výhľad ekonomiky a podnikových ziskov a to hlavne v USA. V rámci regionálnej alokácie dávame skôr prednosť USA pred Európou a rozvíjajúcimi sa trhmi. Kroky Donalda Trumpa v oblasti ciel majú totiž zatiaľ dopad hlavne na neamerické akcie. Zo sektorového hľadiska sa nám páčia financie, technológie či energie. Samozrejme vyššej kolísavosti sa zrejme nevyhneme. A určite zažijeme na trhoch aj korekciu, nedá sa vylúčiť výraznejšie ekonomické spomalenie a dokonca ani kríza. Ale to všetko sú situácie, ktoré sme už v minulosti zažili. Krízy, korekcie tu boli aj budú. To všetko k investovaniu patrí. Treba to mať na pamäti a pripraviť sa aj na tieto výzvy. Dostatočne dlhým investičným horizontom, dobrou diverzifikáciou portfólia a k tomu sa vyzbrojiť trpezlivosťou a disciplínou. Základnými zásadami investovania.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum