Investičný
blog

Investícia do modrého zlata

12 okt
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Podstatou všetkých vecí je voda; z vody všetko pochádza, do vody sa všetko vracia – povedal približne pred 2,5 tisícmi rokov starogrécky filozof Thales z Milétu.

Aj keď dnes už vieme, že pravda je trochu zložitejšia, môžeme vode predsa len pripísať iné vlastnosti. Nevyhnutná pre život, nenahraditeľná a vzácna – to je len pár charakteristík, na ktorých sa všeobecne dokážeme zhodnúť. Posledný dôvod môže byť pre niekoho prekvapujúci – veď až 70 % povrchu Zeme je pokrytého vodou. Bohužiaľ, väčšinu z tejto plochy tvorí morská voda alebo polárny ľad a tie nemôžu byť použité ako pitná voda. Pitná voda predstavuje menej než 1 %. Zároveň je veľmi nerovnomerne rozdelená. Štyri krajiny – Brazília, Rusko, Kanada a USA – predstavujú 10 % svetovej populácie, ale vlastnia takmer 40 % zásob vody. Čína a India tvoria spolu viac ako 30 % svetovej populácie, ale majú len 10 % celosvetových zásob vody. Tridsať krajín trápi veľký nedostatok vody. Zmena klímy môže spôsobiť, že nerovnosť sa ešte viac zvýši.

Prečo investovať do podnikov vodného hospodárstva

·       Silný rast tržieb kvôli vzácnosti pitnej vody

·       Profitujú z globálneho ekonomického oživenia

·       Dobrý čas na nákup

Predpokladá sa, že svetová populácia do roku 2050 narastie o viac než 2 miliardy ľudí. Najrýchlejší nárast sa očakáva v regiónoch, kde je voda veľmi vzácna. Okrem toho spotreba vody rastie dvakrát rýchlejšie než rast obyvateľstva. Čím sa ľudia stávajú bohatšími, tým viac používajú produkty alebo služby, ktoré majú vysokú spotrebu vody.

Zároveň prichádza k poklesu zásob pitnej vody. Znečistenie má negatívny vplyv na jej prírodné zdroje, zatiaľ čo odlesňovanie a urbanizácia ničia ekologické systémy, ktoré sú kľúčové pre doplnenie zásob podzemných vôd. A keď k tomu pripočítame nadmernú spotrebu, dostaneme sa k tomu, že zásoby podzemnej vody sa vyčerpávajú.

Okrem toho si to vyžaduje veľmi veľa úsilia a peňazí, aby sa infraštruktúra v oblasti vodného hospodárstva udržala na vyhovujúcej úrovni. Odhaduje sa, že šestina pitnej vody v USA sa stráca kvôli únikom vo vodovodoch. Po celom sveta sa spracováva a recykluje iba 20 % odpadovej vody. Hospodárnejšie zavlažovacie techniky môžu ušetriť až 90 % vody v poľnohospodárstve. Preto sú v oblasti vody potrebné väčšie investície.

Výzvy predstavujú rastovú príležitosť

Zatiaľ čo štandardy kvality vody sa neustále sprísňujú (a zrejme tomu tak bude aj v budúcnosti), nutnosť investícií do obnovy a výstavby novej infraštruktúry v dlhšom časovom období porastie. To bude zdrojom rastu tržieb pre spoločnosti z oblasti vodného hospodárstva. Investovať do vody znamená investíciu do podnikov, ktoré ponúkajú produkty a služby v oblasti vodného hospodárstva. A v ktorých oblastiach ich môžeme nájsť? Ide napríklad o:

·       Verejnoprospešné podniky, ktoré vyrábajú a distribuujú pitnú vodu

·       Spoločnosti zaoberajúce sa úpravou vody, aktívne v oblasti kontroly kvality a dekontaminácie, recyklácie a čistenia vody

·       Priemyselné a technologické spoločnosti, ktoré zásobujú distribučné firmy. Navrhujú (projektujú) a stavajú infraštruktúru (priehrady, potrubia, vodné veže atď.), ale takisto vyrábajú strojové zariadenia a materiály (rúry, pumpy,…)

Podnikom z oblasti vodného hospodárstva sa v posledných rokoch pomerne darilo, keď rast ich tržieb presiahol úroveň 5 % ročne. To vyústilo do robustného rastu ziskov, ktorý široký akciový trh presiahol o 2 % ročne.

Podpora zo strany globálneho ekonomického oživenia

Rastúci dopyt po vode a nedostatok vo výdavkoch na infraštruktúru vytvárajú silný trh pre podniky z oblasti vodného hospodárstva. Len takmer 50 % týchto spoločností sú priemyselné firmy orientované na rast, ktorých tržby rastú v súlade so svetovou ekonomikou. Využívajú zvýšenú stavebnú aktivitu tak v oblasti stavby domov ako aj v sektoroch, ktoré sú náročné na vodu: priemysel, hotely a nemocnice a oživenie investícií do energetického sektora a infraštruktúry.

Dobrý čas na nákup

Vyšší rast, ktorý ponúkajú vodárenské spoločnosti, má svoju cenu. Aktuálny ukazovateľ P/E (pomer ceny k ziskom) dosahuje takmer 21, čo je o 20 % viac než široký akciový trh, ale stále je na relatívne spravodlivej úrovni pre toto odvetvie. Približne na začiatku roka 2017 sa prémia dostala až na 33 %, kvôli optimizmu plynúcemu z infraštruktúrnych plánov, ktoré avizoval americký prezident Donald Trump. Toto nadšenie však medzitým už z cien akcií vyprchalo. A to je chyba – vzhľadom na to, že vodná infraštruktúra bude v nasledujúcich rokoch vyžadovať nové investície.

Modré zlato je vzácna komodita

Celosvetový dopyt po vode značne prevyšuje jej ponuku. Pokiaľ bude globálna zmena klímy pokračovať v nastúpenom trende, ocitne sa do roku 2050 polovica svetovej populácie bez prístupu k nezávadnej vode. Nutnosť investícií do výstavby a obnovy vodnej infraštruktúry určite porastie – a preto má aj zmysel investovať do tohto odvetvia. Investícia do vody má aj ďalšiu výhodu – relatívne nízku kolísavosť pri zachovaní solídneho rastového potenciálu. Ak vás táto téma zaujala, môžete investovať prostredníctvom fondu v našej ponuke. V našom prípade ide o sociálne zodpovednú investíciu, čo znamená, že pri výbere akcií podnikov do tohto fondu sú uplatňované prísne kritériá.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum