Investičný
blog

Pohľad na americkú ekonomiku

12 okt
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Téma mesiaca – Americká ekonomika

Americká ekonomika ťaží z rozpočtovej expanzie a zdravého vývoja na pracovnom trhu. Firmy využívajú silný domáci dopyt a vykazujú rekordné zisky. Robustná ekonomika sprevádzaná utlmenou infláciou predstavuje ideálnu kombináciu pre akciové trhy. USA majú vďaka uzatvorenejšiemu trhu relatívne silnú pozíciu v obchodných vojnách

Prečo investovať do amerických akcií?

  • Silná ekonomika s pretrvávajúcim robustným rastom.
  • Rast ziskov zostáva dobrý, čo robí valuácie atraktívnejšie.
  • Politika americkej vlády dodáva akciám podporu.

Silná ekonomika s pretrvávajúcim robustným rastom

Americká ekonomika si zachováva solídny rast. HDP v druhom štvrťroku vzrástol o 4,2 % (medzištvrťročne, anualizovane), čo bolo najrýchlejšie tempo za takmer 4 roky. Motorom bola spotreba domácností a investície firiem. Výhľad na celý rok 2018 je stále dobrý, pričom naše odhady hovoria o tom, že ekonomika by mala pridať 2,8 %. Tradičným motorom rastu sú výdavky domácností. To by malo stále platiť – nízka nezamestnanosť (miera nezamestnanosti sa nachádza na najnižšej úrovni za posledných 50 rokov) a rastúce mzdy sa odrážajú vo vysokej dôvere spotrebiteľov, čo následne podporuje už spomínané výdavky. Optimizmus je viditeľný aj medzi podnikateľmi, kde sa dôvera výrobcov blíži k najvyššej úrovni za posledných 10 rokov. Takéto prostredie uľahčuje podnikateľskej sfére rozhodovanie ohľadom nových investičných projektov. Obdobie ekonomickej konjunktúry môže predĺžiť aj nedávno schválená daňová reforma, ktorá hospodárstvu zaistí dodatočný fiškálny stimul. Navyše americká centrálna banka zvyšuje sadzby postupne, aby sa vyhla potlačeniu hospodárskeho rastu.

Rast ziskov je na vysokej úrovni

Výsledky podnikov za druhý kvartál prekonali odhady analytikov. V priemere im rástli zisky o 25 % a tržby o 9 %. Okrem spotrebného tovaru vykázali všetky ostatné sektory dvojciferný rast ziskov, najlepšie sa darilo materiálom, technológiám a energetickému sektoru. Dobré výsledky očakávame aj po zvyšok roka. Mali by byť podporené ekonomickým rastom a daňovou reformou, ktorá znížila dane podnikovému sektoru. Za celý rok by zisky mali v priemere narásť o viac ako 20 %. Vzhľadom na to, že americká ekonomika silno rastie už niekoľko rokov, je to výnimočné číslo.

Robustné ekonomické podmienky sa postupne premietnu aj do nárastu inflácie, čo následne zvyšuje mzdové náklady. Americké podniky však dokázali kompenzovať vyššie náklady prostredníctvom zlepšenia produktivity práce. Americké akcie nie sú lacné, ale silný rast ziskov spôsobil, že pomer P/E poklesol na 17, čo je v súlade s dlhodobým priemerom. Vyššie valuácie sú však pre USA do určitej miery obvyklé a opodstatnené. USA majú najrozvinutejší trh sveta s históriou atraktívnych výnosov a zastúpením rastových titulov.

Politika americkej vlády dodáva akciám podporu

Americký prezident Donald Trump presadil v decembri 2017 zníženie daní. Tento krok sa od prvého štvrťroka 2018 premietol do robustného rastu podnikových ziskov. Zároveň dokázali americké podniky repatriovať zisky zo zahraničia spôsobom, ktoré bol pre nich daňovo zaujímavý. Dodatočná hotovosť bola do veľkej miery vyplatená akcionárom prostredníctvom spätných odkupov akcií alebo vyplatenia dividend. Aj to podporilo nárast cien akcií.

Nie všetky opatrenia však sú pre americké firmy pozitívne. Zavedenie dovozných ciel je dvojsečnou zbraňou. Na jednej strane cielené dovozné tarify môžu pomôcť americkým podnikom. Na druhej strane môžu mať negatívny vplyv na amerických exportérov, ak by sa ich obchodní partneri rozhodli zaviesť recipročné opatrenia. Zároveň je však americká ekonomika relatívne uzavretá. Jej závislosť od zahraničného obchodu je relatívna malá, a preto by aj dôsledky mali byť obmedzené.

Trumpova protekcionistické vyhlásenia majú zatiaľ vplyv na neamerické akcie. Protistrany síce podnikajú odvetné opatrenia, a tak sa negatívne dopady úplne nevyhnú ani americkým akciám, vzhľadom k väčšej uzavretosti amerického trhu majú na ne relatívne menší vplyv než na akcie firiem z ostatných častí sveta.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum