Investičný
blog

Prečo by každý mal mať svoj investičný príbeh

07 nov
Od: Miroslava Litvová
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správ. spol.

Každý z nás má svoje potreby, túžby a sny, k naplneniu ktorých by mohli pomôcť peniaze. Veľa z nich je však takých, na ktoré nestačí vyčleniť prostriedky z mesačného ba ani niekoľkomesačného príjmu. A to je priestor, kedy slovo dostáva sporenie a investovanie.

Na ceste za naplnením potrieb, túžob a snov máme jedného spoločného nepriateľa, ktorý nám putovanie môže predĺžiť. Je ním inflácia. Hoci sme v posledných rokoch zažili aj výnimočné obdobie, kedy ceny tovarov a služieb klesali, celkovo ceny z dlhodobého hľadiska rastú. Napríklad medzi rokmi 2000 a 2017 narástli ceny na Slovensku o 66 % (rast cien meraný indexom spotrebiteľských cien za obdobie december 2017 oproti decembru 2000, zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky). Prakticky to znamená, že kôš tovarov a služieb, ktorý by ste v decembri 2000 nakúpili za 1 000 eur, by vás v decembri 2017 stál 1 660 eur. Aj preto je dôležité pri dosahovaní strednodobých a dlhodobých cieľov usporené peniaze umiestniť tak, aby ich zhodnotenie dokázalo prekonať mieru inflácie a tým prispieť k zachovaniu kúpyschopnosti peňazí a k ich reálnemu zhodnoteniu, ktoré nám cestu za naplnením potrieb, túžob a snov naopak skráti. To sa nám nepodarí, ak si budeme odkladať peniaze doma. Pred infláciou ich neuchráni ani trezor s najvyššou triedou bezpečnosti. Preto verím, že investovanie sa týka každého z nás a všetci by sme mali mať svoj investičný príbeh.

Porovnanie vývoja inflácie so zhodnotením rôznych tried aktív.

Zdroj: údaje Bloomberg a http://research.stlouisfed.org/; graf ČSOB AM CZ / KBC AM SK

Graf vychádza z údajov platných pre americké aktíva. Dôvodom je, že práve za americké aktíva sú k dispozícii údaje za najdlhšie obdobie. Graf pokrýva obdobie od 31.12.1933 do 1.8.2018.

 

Vysvetlime si:

Aktívum je majetok, do ktorého môžete investovať. Trieda aktív je inak povedané typ majetku alebo skupina investícií, ktoré spájajú rovnaké alebo aspoň podobné vlastnosti. Základnými triedami aktív sú nástroje peňažného trhu, dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti a komodity.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum