Investičný
blog

Zdravá investícia

17 jan
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Zdravotníctvo je dlhodobou témou, ktorá súvisí s prevládajúcim demografickým trendom dnešnej doby – starnutím populácie. Výdavky na starostlivosť o zdravie v dôsledku toho nepomerne rastú. Starnúce obyvateľstvo zaisťuje stabilný dopyt po produktoch farmaceutických firiem a prílev príjmov z nových zdravotníckych technológií.

Prečo investovať do zdravotníctva?

  • defenzívny sektor so stabilnými tržbami
  • dobré ocenenie
  • náklady na zdravotníctvo rastú 

Zdravotníctvo sa zaraďuje medzi defenzívne rastové sektory, a v minulom roku bol druhým najúspešnejším sektorom v rámci indexu MSCI World. V posledných rokoch bol čiastočne nadhodnotený pretože využíval veľký objem investícií do nových produktov a zažíval vlnu akvizícií.

Veľkí výrobcovia liečiv zefektívnili svoj výskum a vývoj a produkciu biotechnologických firiem (hlavne tú, ktorá je menej vystavená konkurencii generických liekov). Výsledným dopadom úspešného testovania liekov je rozšírenie ponuky nových produktov.

Zdravotnícke akcie sú aj napriek solídnej výkonnosti akcií v tomto roku v porovnaní s historickým priemerom férovo ocenené. Pritom majú investorom čo ponúknuť. Hospodárenie firiem zo sektoru zostáva hlavne v USA v dobrej kondícii. Vo výsledkovej sezóne za 3Q 2018 vykázali 15 % rast ziskov a 8 % rast tržieb. Bilancie podnikov z tohto sektora sú v dobrom stave a stabilné peňažné toky poskytujú určitú formu ochrany, keď na trhoch panuje neistota. Veľké farmaceutické firmy značne investovali do produktových radov pre nové lieky. Tie poskytujú vyššie ziskové marže, ale na druhej strane čelia konkurencii generických liekov a biosimilárov, ktoré sa čoraz rýchlejšie dostávajú na trh.

Po posledných prezidentských voľbách v USA prišlo k uvoľneniu tlaku na zníženie cien liekov a na reformu zdravotného poistenia s cieľom udržať náklady na štátny rozpočet a zdravotné poisťovne pod kontrolou. To umožňuje americkým spoločnostiam udržiavať svoje ziskové marže a rast tržieb.

Defenzívni investori sa akciám zdravotníckych spoločností pri minulých korekciách vyhýbali kvôli nízkym dividendám. Vďaka dobrej finančnej situácii a stabilným príjmom ide ale o sektor, ktorý si dokáže udržať slušnú výkonnosť i na klesajúcich trhoch a je preto vhodným stavebným kameňom portfólia v súčasnej dobre zvýšenej trhovej neistoty.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum