Investičný
blog

Výhľad na rok 2019

21 jan
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Vývoj na finančných trhoch v roku 2018 nebol bezproblémový. Na jednej strane sme videli výborné podnikové výsledky a to hlavne v USA, kde rast ziskov podnikov dosahoval dvojciferné čísla presahujúce 20 %. Na druhej strane sme boli svedkom zvýšenej volatility, pod ktorú sa podpísalo viacero faktorov. Investorov kvárili obavy spojené so zvyšovaním sadzieb americkou centrálnou bankou, nevyspytateľnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa, obchodnými vojnami či talianskou politikou. Aký je náš názor na vývoj hlavných finančných aktív v roku 2019?

 

Dlhopisy zostávajú menej atraktívne než akcie

Z historického hľadiska zostávajú výnosy dlhopisov na nízkych úrovniach a ich atraktivita voči akciám je nižšia, hoci rozdiel sa postupne znižuje. Pre ich ďalší vývoj je dôležitá menová politika centrálnych bánk. Americká centrálna banka Fed plánuje na budúci rok zvýšiť svoju kľúčovú sadzbu dvakrát, čo je v súlade s našimi očakávaniami. Nárast výnosov amerických štátnych dlhopisov by mal byť v budúcom roku len pozvoľný. To je do určitej miery dobrá správa pre akciové trhy. Výnosu 10-ročného štátneho dlhopisu sa už podarilo dostať na hranicu 3 %. Tá je považovaná za psychologickú úroveň, pretože tento výnos je chápaný ako ukazovateľ bezrizikovej miery výnosnosti, voči ktorej je meraný potenciál iných tried aktív. Ak by výnos narástol, mohlo by to znížiť atraktivitu akcií, pokiaľ by zároveň neprišlo k zvýšeniu ich očakávaného výnosu, ktorý investora kompenzuje za zvýšené riziká. Pokiaľ by totiž investori očakávali rovnaký výnos pri dlhopisoch aj akciách, bolo by pre nich lepšie investovať peniaze do dlhopisu (ako bezpečného aktíva) oproti neistej investícii do akcií. Ak však bude nárast iba postupný, nebudú mať investori dôvod na výrazný presun peňazí z akcií do dlhopisov.

V inej situácii je Európska centrálna banka. Tá na konci roka ukončila program kvantitatívneho uvoľňovania, nové dlhopisy už kupovať nebude, len bude reinvestovať peniaze zo splatných dlhopisov. Kľúčová sadzba Európskej centrálnej banky je na 0 % a tak by tomu malo byť až do tretieho štvrťroka 2019. Takto to banka komunikuje a naše prognózy v tomto smere sa s ňou zhodujú. Inflačné tlaky sú v eurozóne zatiaľ nízke, ekonomický rast sa spomaľuje a riziká sa oproti minulého roku zvýšili. Inflácia v eurozóne sa už veľa rokov nemôže dostať k cieľu ECB (ktorý je definovaný ako hodnota v blízkosti 2 %), hoci sa ekonomika vyvíja relatívne priaznivo. Dôvodom je predovšetkým absencia silnejších mzdových tlakov, ktoré boli v minulosti pre fázu ekonomického cyklu, v ktorej sa nachádzame dnes, charakteristické. ECB vo svojich prognózach neočakáva infláciu na úrovni inflačného cieľa ešte ani v roku 2020. Bude však zaujímavé sledovať, či spomalenie európskeho ekonomického rastu neprinúti ECB k prehodnoteniu plánov na ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania a prvé zvýšenie sadzieb v budúcom roku.

Na štátne dlhopisy kľúčových krajín máme stále negatívny názor. Ich výnosy budú rásť a teda ich ceny klesať. V prípade záujmu o investície do tejto triedy aktív kvôli ich povahe bezpečného prístavu, odporúčame veľmi krátke doby splatnosti (maximálne 2 roky). Diverzifikácia smerom k podnikovým dlhopisom a dlhopisom krajín ponúkajúcich o niečo vyšší výnos aj u krátkodobejších splatností má zmysel, ale netreba podceňovať úrokové riziko.

Akcie – nižší rast a vyššia kolísavosť

Akciám stále veríme. Ich rast v budúcom roku však bude zrejme skromnejší a spojený s vyšším rizikom. Hlavným dôvodom je pretrvávajúci dobrý ekonomický vývoj a hlavne uspokojivý výhľad rastu podnikových ziskov. Očakávané zisky firiem (EPS) sa tak pre USA, ako aj pre EÚ pohybujú v rozmedzí 8-10 %.  Akcie už nie sú považované za predražené. Pomer ceny k ziskom sa na trhoch po októbrovej vlne výpredajov výrazne znížil. V prípade svetového akciového indexu MSCI All Countries sa predstihový ukazovateľ P/E pohybuje okolo 14. Akcie firiem z eurozóny sú s predstihovým P/E necelých 12 oproti svojmu dlhodobému priemeru ocenené s miernou zľavou. Riziko predstavuje politický vývoj a vplyv colnej politiky USA na európske exportné firmy. Americké akcie sú ocenené mierne pod svojim dlhodobým priemerom. Stále platí aj fakt, že akcie sú atraktívnejšie než dlhopisy (či už štátne alebo podnikové) a hotovosť, ktorá trpela pod vplyvom uvoľnenej menovej politiky.

Čo sa týka jednotlivých regiónov, dávame prednosť rozvinutým krajinám na úkor rozvíjajúcich sa krajín. Páči sa nám tak USA, ako aj eurozóna. Akcie amerických podnikov ťažia z robustného ekonomického rastu, ktorý je podporovaný silným trhom práce. Počet nových pracovných miest stále rastie, miera nezamestnanosti poklesla na 3,9 %, čo je najnižšia hodnota za takmer 50 rokov. Kúpna sila domácností sa zvyšuje a rastú aj podnikové investície. Priaznivý čas USA môže predĺžiť aj daňová reforma, ktorá hospodárstvu priniesla dodatočný stimul. S eurozónou sa síce spájajú viaceré riziká, ale ocenenie akcií je v porovnaní s ostatnými rozvinutými trhmi atraktívne. Zo sektorového hľadiska sa nám páčia technológie, financie či zdravotnícky sektor. Technologický sektor profituje zo zvýšeného dopytu po produktoch a službách, tak ako sa zvyšuje kúpna sila spotrebiteľov vo svete. Dopyt však prichádza aj zo strany firiem, ktoré musia uvoľniť viac peňazí zo svojich rozpočtov, aby udržali tempo s technologickým vývojom. Rizikom pred odvetvie by mohla byť zvýšená regulácia obsahu a budúce zdanenie internetových tržieb. Finančný sektor by mal profitovať z rastúcich úrokových sadzieb. Dlhšie výnosy sa budú naďalej posúvať smerom nahor, čo pozitívne ovplyvní čisté úrokové príjmy bánk. Zdravotníctvo je dlhodobou témou, ktorá súvisí s prevládajúcim demografickým trendom dnešnej doby – starnutím populácie. Výdavky na starostlivosť o zdravie v dôsledku toho nepomerne rastú. Starnúce obyvateľstvo zaisťuje stabilný dopyt po produktoch farmaceutických firiem a prílev príjmov z nových zdravotníckych technológií.

Čo môže trhy zaskočiť?

Riziká sú na trhoch prítomné v každej dobe, niekedy sú viditeľné viac a niekedy menej. Skrývajú sa napríklad v nevyspytateľnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kým v roku 2017 trhy profitovali z daňovej reformy z jeho dielne, v roku 2018 trpeli kvôli hrozbe obchodných vojen. Či tomu bude tak aj v nasledujúcom roku bude závisieť od toho, kam až bude ochotný zájsť. Stále je v hre hrozba zavedenia ciel na dovoz automobilov z Európy do USA.  Eskalácia konfliktu medzi USA a Čínou by globálnemu obchodu a finančným trhom určite neprospela. Minimálne čo sa týka zhoršenia sentimentu. Obe krajiny sa však dohodli na dočasnom obchodnom prímerí a do marca tak majú čas pripraviť obchodnú dohodu a zatiaľ nebudú zavádzať nové clá.  V Číne sa skrýva aj ďalšie riziko, ktoré je v podvedomí investorov už dlhší čas. Ekonomický rast spomaľuje, realitný trh je prehriaty, úvery rastú a čo predstavuje asi najväčší problém je nárast zadlženosti a to hlavne v súkromnom sektore. Podľa údajov Banky pre medzinárodné zúčtovanie dosiahol čínsky dlh k HDP v roku 2017 až 257 %, čo je viac než dlh USA, ktorý dosahuje 152 % HDP a je to viac, než má väčšina rozvíjajúcich sa ekonomík. Medzinárodný menový fond predpokladá, že do roku 2020 narastie čínsky dlh až na 300 % HDP. To robí čínsku ekonomiku veľmi zraniteľnou.

Hoci akcie čaká obdobie vyššej kolísavosti a nižšej miery rastu, zostávajú našim preferovaným aktívom. Nech sa už rozhodnete pre akúkoľvek formu investovania, stále majte na pamäti základné zásady. Tou najdôležitejšou je jednoznačne diverzifikácia. Víťazné portfólio je práve také, ktoré vychádza z dobrej diverzifikácie.

 

Vysvetlime si:

P/E  (Price Earning Ratio) – ukazovateľ, ktorý dáva do pomeru trhovú cenu akcie a zisk pripadajúci na akciu. Tento ukazovateľ vyjadruje, za koľko rokov sa nám cena zaplatená za akciu vráti v podobe zisku, ktorý dokáže spoločnosť v prepočte na akciu vytvoriť. Ukazovateľ nám tak hovorí, aké lacné alebo naopak aké drahé sú akcie. 

Volatilita – je kolísavosť hodnoty (napríklad ceny akcií) v čase. Vysoká volatilita znamená, že výkyvy v hodnote sú veľké, pričom môže ísť o výkyvy smerom nahor aj nadol. Nízka volatilita znamená, že výkyvy v hodnote sú malé (opäť ide o výkyvy nahor aj nadol).

Diverzifikácia – je rozloženie investície medzi väčší počet menších investícií. Je to spôsob ako riadiť a znížiť riziko spojené s investovaním. Rozkladať možno medzi rôzne triedy aktív, medzi rôzne regióny, medzi rôzne odvetvia či sektory, medzi rôzne témy, ale aj v čase.  

 

 

 

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum