Investičný
blog

Koronavírus naďalej hrá prím – aká je naša stratégia?

23 mar
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Aktuálne informácie zo sveta investicií

 • Finančné trhy sú stále pod vplyvom zvýšenej neistoty spojenej so šírením koronavírusu. Západný svet si na kulmináciu epidémie ešte bude musieť počkať, v Ázii však nákaza už ustupuje a tamojší život sa postupne vracia do normálu. Akcie zostávajú veľmi kolísavé – ich rast sa strieda so strmým poklesom a naopak.
 • Našim hlavným ekonomickým scenárom je recesia v tvare písmena „V“ – teda prudký pokles a následne oživenie. Závisieť to však bude od toho, ako rýchlo sa podarí koronavírus dostať pod kontrolu a to samozrejme nevieme, pretože pri pandémii tohto typu sa to odhadnúť nedá.
 • Najviac zasiahnuté budú sektory ako je cestovný ruch, letecká doprava, reštaurácie. Na druhej strane odvetvia ako telekomunikácie, zdravotnícky sektor, potravinárstvo, internetoví predajcovia, či poskytovatelia on-line služieb alebo on-line zábavy by mali patriť medzi tie menej zasiahnuté sektory.
 • Dobrou správou je, že reakcia tak zo strany centrálnych bánk, ako aj vlád bola a je pomerne rýchla, čo môže pomôcť zmierniť hospodárske škody – či už vo forme zníženia úrokových sadzieb, dodávania likvidity na bankový trh alebo fiškálnych balíčkov. Obnova ekonomického rastu však bude určitý čas trvať.

Akcie predbiehajú ekonomickú realitu

 • Zatiaľ nedokážeme odhadnúť dĺžku a hĺbku akciových poklesov. Určitým ukazovateľom nám môže byť Ázia – Čína aj Južná Kórea zaznamenali výrazný obrat, prudko klesajú nové prípady nákazy a ekonomická aktivita sa vracia k normálu.
 • Ak sa pozrieme na pohyb akcií v roku 2008 tak vidíme, že akcie okamžite reagujú na aktuálny vývoj a do cien sa započítajú tie najhoršie možné scenáre v ekonomike. Zároveň začínajú reagovať aj samotné podniky – adaptujú sa na novú realitu, prispôsobujú tomu výrobu a svoju štruktúru. Silné a zdravé firmy z týchto krízových období vychádzajú často posilnené. V čase, keď ešte doznieva ekonomická kríza, v médiách je menej negatívnych správ a nastupuje oživenie, sú akcie už dávno na rastovej vlne.

Aká je naša aktuálna investičná stratégia?

 • Situáciu starostlivo sledujeme a držíme podiel akcií mierne pod neutrálnou úrovňou. Akcie však aktívne neznižujeme.
 • Využívame trendy a vo fondoch máme akcie kvalitných firiem so silnými bilanciami. Takéto firmy dokážu bez problémov odolávať krátkodobým výpadkom v príjmoch. Súčasná zložitá situácia tieto podniky iba zlacnila, ale nezmenila ich dlhodobú hodnotu.
 • Aktuálne preferujeme defenzívne sektory – ako je napríklad zdravotníctvo alebo tovary krátkodobej spotreby. Sú menej citlivé voči spomaleniu ekonomického rastu.
 • Stálicou zostávajú technológie – hoci ani im sa nevyhol prudký pokles, schopnosť firiem spamätať sa je však v tomto sektore vysoká.
 • Regionálne dávame prednosť Severnej Amerike – sú tu sústredené kvalitné a rastové spoločnosti, ktorých dlhodobý potenciál zostáva v platnosti. Okrem toho si myslíme, že reakcia tak centrálnej banky a vládnej administratívy bude v porovnaní s EÚ rýchlejšia a väčšia.
 • Ako doplnok do portfólia môžu slúžiť rozvíjajúce sa krajiny – obavy z dopadov koronavírusu viedla k výraznému zlacneniu akcií z tohto regiónu, pričom dlhodobý výhľad na ich relatívne rýchlejší ekonomický rast v porovnaní s vyspelými regiónmi zostal nedotknutý.

Recept na súčasnú situáciu

Kolísavosť (volatilita) tu s nami ešte nejaký ten čas bude. Treba sa na to pripraviť, zmieriť sa s tým a udržať svoje emócie pod kontrolou. Na záver len zopakujeme náš recept na aktuálnu investičnú neistotu: zachovanie dlhodobej investičnej stratégie, zostať zainvestovaný a nesnažiť sa časovať trh útekom – viedlo by to k realizácii straty. Lepšou cestou je využiť súčasné zľavy na vylepšenie budúcich výnosov. A to buď pridaním pravidelnej investície, či zvýšení jej čiastky alebo využiť aj jednorazovú investíciu, ale rozloženú v čase.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum