Investičný
blog

Investícia do zdravia

03 júl
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.
  • Defenzívny sektor so stabilnými príjmami
  • Svetová populácia starne, náklady na zdravotníctvo rastú
  • Inovatívne postupy a technológie

Zdravotníctvo – defenzívny sektor so stabilnými príjmami

Zdravotnícky sektor zahŕňa spoločnosti, ktoré poskytujú zdravotnícke služby a starostlivosť, výrobcov zdravotníckych pomôcok a zariadení či dodávateľov liekov a rôznych pomôcok. Patria sem aj farmaceutické a biotechnologické spoločnosti.

Ide o tzv. defenzívny sektor – čo znamená, že je menej závislý od vývoja ekonomického cyklu. V prípade nepriaznivej ekonomickej situácie je dopad na tento sektor nižší, než na iné odvetvia. Zdravie je skrátka prioritou každého človeka, aj keď sa naša finančná situácia zhorší, odpustíme si skôr nové auto, výmenu nábytku, dovolenku alebo nové oblečenie, na liekoch alebo potrebnom vyšetrení nešetríme. Preto spotreba liekov či zdravotníckeho materiálu  počas  nepriaznivej ekonomickej situácie klesá len mierne.

V roku 2018 bola takmer jedna pätina obyvateľov  EÚ vo vekovej skupine 65 a viac rokov.  Podiel osôb vo veku 80 alebo viac rokov by sa mal do roku 2100 viac než zdvojnásobiť a dosiahnuť  14,6 % celkového počtu obyvateľov.

Zdroj: Eurostat

Budú rásť výdavky na zdravotníctvo aj v budúcnosti?

Tlak na zvyšovanie výdavkov na zdravotníctvo bude pokračovať aj v budúcnosti. Hlavnými faktormi tohto zvýšenia sú:

  • Starnúce obyvateľstvo
  • Rastúce príjmy a očakávania, pokiaľ ide o kvalitu zdravotnej starostlivosti
  • Technologický pokrok

Svetová populácia starne, čo je dôsledkom rastúcej priemernej dĺžky života a klesajúcej pôrodnosti. Nárast podielu staršej populácie jednoznačne znamená dlhodobé zvyšovanie  nákladov na zdravotnú starostlivosť. Starší ľudia sú viac náchylní na chronické choroby, čo vedie k vyššiemu dopytu po zdravotnej starostlivosti. Mnohé lieky sa častokrát užívajú denne, napríklad lieky na cholesterol alebo srdce. Ich spotreba je teda veľká, hoci rastúca dostupnosť generických liekov (čo sú spoľahlivé a lacnejšie alternatívy k originálnym liekom) a ich lacná výroba obmedzujú marže. Na druhej strane sme však svedkami ich rastúcej spotreby, čo firmám generuje stabilné tržby a zisky.

Životná úroveň sa zvyšuje, viac ľudí sa presunie do strednej triedy v rozvíjajúcich sa krajinách – čo znamená väčší dopyt po kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Analýzy ukazujú, že spolu s rastom HDP na obyvateľa sa zvyšujú aj výdavky na zdravotnú starostlivosť na obyvateľa. Bohatšia Čína spolu s ostatnými rozvíjajúcimi sa ekonomikami zvýši dopyt po zdravotníckych službách.

Technologický pokrok je významnou súčasťou zdravotníctva ako takého a nasledujúce roky tieto trendy ešte prehĺbia. Výskum a vývoj priniesol využívanie nových biomedicínskych a zdravotníckych postupov a technológií, či rôznych aplikácií. Poznáme inovatívne biotechnológie, liečivá, diagnostické a terapeutické postupy, prostriedky zdravotníckej techniky či informačné a komunikačné technológie v zdravotníctve.

Zdravotníctvo budúcnosti – najvýznamnejšie trendy

Očakávame, že budeme svedkami ďalších inovácií v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré výrazne zlepšia dlhodobé výsledky tohto odvetvia.  Aké sú najvýznamnejšie trendy?

Umelá inteligencia – používa sa napríklad na analýzu genetických informácii, ktoré následne slúžia na nastavenie správnej liečby. Existujú spoločnosti, ktoré ju využívajú na analýzu zložitých markerov na identifikáciu prítomnosti rakoviny. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pomáha v rozhodovacích procesoch. Farmaceutické spoločnosti si zasa sľubujú od využitia umelej inteligencie skrátenie času a zníženie nákladov potrebných na výskum a vývoj nových liekov.

Robotika – ktorá sa týka trhu s lekárskou technikou. Zdravotnícke nástroje a implantáty sa zmenšujú, čo má za následok menej invazívne zákroky s kratšou traumou a rýchlejším časom potrebným na zotavenie. Znižuje sa možnosť komplikácií a s tým súvisiace náklady. Vznikli nositeľné zariadenia, ktoré počas dňa umožňujú kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta a následne jeho lepšiu diagnostiku. Ďalším využitím robotov v zdravotníctve je odbremenenie nemocničného personálu od opakujúcich sa či fyzicky náročných úloh.

Biologická liečba – je jednou z najväčších inovácií v súčasnej medicíne. Biologické lieky pochádzajú zo živých organizmov, ako sú živé bunky, ktoré boli upravené pomocou biotechnológie. To umožňuje týmto živým organizmom alebo bunkám vytvoriť účinnú látku. Následne sa táto účinná látka z buniek získa. Príkladom biologického lieku, ktorý niečo hovorí aj širšej verejnosti, môžu byť rôzne očkovacie látky, humánny inzulín alebo rastový hormón. Biologické lieky sa vyvíjajú pre rôzne ochorenia (napr. aj na liečbu autoimunitných a nádorových ochorení či génovú terapiu).

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti – v tom zmysle, ako komunikujú lekári medzi sebou a so svojimi pacientami – presun do on-line sveta. Pandémia koronavírusu urýchli zavádzanie ďalších inovatívnych prístupov tak, aby zdravotná starostlivosť bola dostupná v každom čase a zároveň bola aj efektívna.

Investícia do zdravia

Predpokladáme, že dopyt po zdravotníckej starostlivosti a službách spojený s rastom výdavkov – či už súkromných, alebo verejných – bude v nasledujúcich rokoch rásť. Podpíše sa pod to starnutie obyvateľstva, zvyšovanie životnej úrovne, zdravý životný štýl či rozvoj inovatívnych technológií. To by malo zabezpečiť stabilný rast príjmov a ziskov spoločností z tohto sektora. Zdravotnícky priemysel tak môže nielen zlepšiť zdravie miliónov ľudí na celom svete, ale môže byť aj vhodnou investičnou príležitosťou, ktorá zlepší stav vašich financií.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum