Investičný
blog

Čo je to spoločensky zodpovedné investovanie?

10 sep
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Seriál o spoločensky zodpovednom investovaní  – 1. časť

 

Ak sa bežného investora spýtame, prečo investuje, tak obvyklá odpoveď bude, že chce zarobiť, dosiahnuť zisk a zvýšiť hodnotu svojho majetku. Pri rozhodovaní o tom, ktorú investíciu si vyberie, sa bude pozerať na finančné ukazovatele ako je ziskovosť, zadlženosť či dlhodobá perspektíva odvetvia či regiónu.

Okrem finančných kritérií však existujú aj kritéria nefinančné. Investor môže brať do úvahy, ako sa firma správa v spoločnosti – či znečisťuje životné prostredie, vyrába zbrane, zneužíva detskú prácu, nedodržiava ľudské práva alebo naopak stará sa o znižovanie spotreby energií a vody, znižovanie produkcie odpadu a jeho triedenie,  poskytuje dobré pracovné prostredie pre svojich zamestnancov, podporuje projekty zamerané na rozvoj miestnych komunít.  Záleží mu na tom, aby investícia do tej-ktorej firmy spĺňala spoločenské a ekonomické potreby dnešného sveta bez toho, aby poškodzovala budúce generácie.

Dvakrát  tri písmená – ESG alebo SRI

Vtedy hovoríme, že investor vyhľadáva tzv. spoločensky zodpovedné investovanie – také, ktoré má pozitívny vplyv na spoločnosť, životné prostredie a svet. Môžete sa stretnúť so skratkou SRI, z anglického Socially Responsible Investing  alebo skratkou ESG.   Pod skratkou ESG sa skrývajú 3 ďalšie kritériá, ktoré trvalo udržateľné investovanie berie do úvahy okrem klasickej finančnej analýzy:

  • (E)Environmental – súvisia so životným prostredím,
  • (S)Social – sociálne aspekty,
  • (G) Corporate Governance – spôsob, akým sú podniky riadené.

 

Rozšírený prehľad aspoň niektorých z nich ponúka nasledovná tabuľka:

Životné prostredie Sociálne aspekty Riadenie podnikov
Spotreba energie Ľudské práva Kvalita riadenia
Znečistenie Zákaz detskej a nútenej práce Nezávislosť predstavenstva
Klimatické zmeny Komunitné angažovanie sa Konflikt záujmov
Produkcia odpadu Zdravie a bezpečnosť Kompenzácie exekutívy
Ochrana prírodných zdrojov Vzťahy s akcionármi Transparentnosť
Dobré podmienky pre zvieratá Vzťahy so zamestnancami Práva akcionárov

Viac o téme spoločensky zodpovedného investovania:

Ako sa meria spoločenská zodpovednosť?

Popularita a výhodnosť spoločensky zodpovedného investovania

Za zodpovedným investovaním hľadajte príbehy konkrétnych firiem

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum