Investičný
blog

Modré zlato

21 okt
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Seriál o spoločensky zodpovednom investovaní – 4. časť

Jednou z tém, ktorým sa v rámci spoločensky zodpovedného investovania venujeme je voda. Voda – je zdrojom života na Zemi, je vzácna a nenahraditeľná. Našu planétu obýva už 7,8 miliárd ľudí a tak ako rastie populácia, rastie aj dopyt po vode. Potrebujeme ju na pitie, varenie, hygienu, upratovanie, v poľnohospodárstve aj v priemysle či pri výrobe energie. Opticky sa nám môže zdať, že vody je dosť – pretože pokrýva približne dve tretiny povrchu zeme. Ale iba 1 % z toho je pitná voda. Oproti mnohým iným krajinám má Slovensko pomerne bohaté zdroje vody a dobrý prístup k nej.  Celosvetovo je však voda rozdelená nerovnomerne. Štyri krajiny – Brazília, Rusko, Kanada a USA – s 10 % populáciou majú k dispozícii takmer 40 % vodných zdrojov. Čína a India, ktoré spolu tvoria 30 % svetovej populácie, majú len 10 % svetových vodných zdrojov.

Prečo investovať do akcií podnikov z vodného hospodárstva

  • Dopyt po vode prevyšuje jej ponuku
  • Nedostatok vody vyvoláva nutnosť investícií do obnovy a výstavby novej vodnej infraštruktúry
  • Stabilný rast obratu spoločností z oblasti vodného hospodárstva

Dopyt po vode sa bude zvyšovať

Organizácia spojených národov (OSN) vo svojej poslednej správe o vode (World Water Development Report 2020) uvádza, že za posledných 100 rokov sa celosvetová spotreba vody zvýšila šesťnásobne a neustále rastie tempom približne 1 % v dôsledku zvyšovania počtu obyvateľov, ekonomického rozvoja a zmeny spotrebiteľského správania. Okrem toho OSN predpokladá, že do roku 2050 sa počet obyvateľov zvýši približne o 2 miliardy na takmer 9,7 miliárd ľudí. Najrýchlejší rast má byť pritom v regiónoch, kde je nedostatok vody obzvlášť akútny. Ďalší faktor, ktorý sa podpisuje pod vyššiu spotrebu vody je zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov – čo ide ruka v ruke s vyššou spotrebou výrobkov a služieb, ktoré sú náročné na spotrebu vody.

Okrem nedostatku zdrojov pitnej vody, je tu aj otázka jej kvality.  Rýchlo rastúce mestá, neustále sa rozvíjajúci priemysel, zvyšujúce sa používanie chémie v poľnohospodárstve a znečisťovanie životného prostredia podkopali kvalitu mnohých riek, jazier či iných vodných zdrojov. Fyzické úpravy vodných biotopov a odlesňovanie vedú k strate ekosystémov, ktoré sú rozhodujúce pre dopĺňanie podzemných vôd. Spolu s nadmernou spotrebou to vedie k vyčerpaniu zdrojov podzemnej vody.

Problémom sú aj napríklad distribučné a rozvodné siete, ktoré sú v mnohých prípadoch zastaralé a majú na svedomí veľké straty. Údržba vodnej infraštruktúry stojí veľa peňazí a preto býva často odložená na druhú koľaj. Odhaduje sa, že v dôsledku netesnenia vodovodných potrubí sa stratí šestina pitnej vody v USA. Na celom svete sa iba 20% odpadovej vody čistí a opätovne používa. Preto sú  a budú potrebné ďalšie investície do obnovy infraštruktúry.

Stabilný rast obratu spoločností

Nedostatok pitnej vody, potreba údržby a rozširovania infraštruktúry spolu s väčšími požiadavkami na kvalitu vody sú pre vodárenské spoločnosti zdrojom rastu obratu. Nájdeme ich v týchto odvetviach:

  • Verejno-prospešné podniky – ktoré sú zodpovedné za výrobu a distribúciu pitnej vody
  • Priemyselné a technologické spoločnosti, ktoré zásobujú distribučné spoločnosti. Ide o projektantov a staviteľov infraštruktúry (priehrady, potrubia, vodárenské veže atď.), ale aj o výrobcov strojov a materiálov (potrubia, čerpadlá, inteligentné merače atď.)
  • Spoločnosti pôsobiace v oblasti úpravy vody, kontroly a dezinfekcie vody, recyklácie a čistenia.

Do vody ako samotnej komodity sa investovať nedá. Ale dá sa investovať do akcií spomínaných spoločností z oblasti vodného hospodárstva. Distribútori vody síce majú regulované ceny, ale stále dokážu hospodáriť so slušnou ziskovou maržou. Ich stabilné príjmy sú veľkou výhodou v časoch, keď sa ekonomikám až tak nedarí.  Rastúci dopyt po vode a potreba ďalších investícií na obnovu či dobudovanie infraštruktúry vytvárajú silný potenciál pre ďalšie verejno-prospešné podniky. Riešenie dopadov koronakrízy na ekonomiky bude podporené viacerými stimulačnými opatreniami a rozpočtovými balíčkami. Časť týchto peňazí by mala smerovať aj do vodnej infraštruktúry.

Ako sa darí akciám z oblasti vodného hospodárstva nám ilustruje napríklad vývoj indexu MSCI ACWI Water Utilities v porovnaní s vývojom celosvetového indexu MSCI ACWI.

Zdroj: Bloomberg

Modré zlato je vzácna komodita

Nedostatok pitnej vody predstavuje jednu z výziev tohto storočia. Vodu jednoducho potrebujeme – my ľudia, príroda a aj ekonomika.  Faktom je aj to, že celosvetový dopyt po vode značne prevyšuje jej ponuku. Nutnosť investícií do výstavby a obnovy vodnej infraštruktúry určite porastie – a preto má aj zmysel investovať do tohto odvetvia. Investícia do vody má aj ďalšiu výhodu – relatívne nízku kolísavosť pri zachovaní solídneho rastového potenciálu. Ak vás táto téma zaujala, môžete investovať prostredníctvom fondu v našej ponuke. V našom prípade ide o spoločensky zodpovednú investíciu, čo znamená, že pri výbere akcií podnikov do tohto fondu sú uplatňované prísne kritériá.

Viete že, na výrobu

1 kg hovädzieho mäsa sa minie 15 415 litrov vody

1 kg jabĺk sa minie 822 litrov vody

250 ml piva potrebujeme 74 litrov vody

1 kg čokolády potrebujeme 17 196 litrov vody

Na odhad celkového množstva vody použitej obyvateľmi či pri výrobe tovarov existujú rôzne nástroje, pričom jedným z nich je tzv. vodná stopa.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum