Investičný
blog

Investičné pohľady: September 2021

08 sep
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Aktuálny video komentár k dianiu na finančných trhoch

August bol mesiacom, kedy americké akciové indexy viackrát prepisovali svoje historické maximá, no zároveň sme mali možnosť vidieť na akciových trhoch miernu korekciu. Dôvodom korekcie boli obavy zo šíriacej sa delta varianty koronavírusu a výpredaje na ázijských trhoch, ktorých príčinou bolo zvýšenie intenzity regulačných obmedzení pre viaceré odvetvia zo strany Číny. Po pokojnejšom lete nás čaká pomerne zaujímavá jeseň, v ktorej hlavnú úlohu pravdepodobne budú zohrávať  4 faktory – ďalšia vlna pandémie koronavírusu, pretrvávajúca vysoká inflácia (najmä v USA), začiatok útlmu uvoľnenej menovej politiky v USA  a rast dlhopisových výnosov. Nová delta varianta vírusu nie je rovnakým rizikom pre všetky ekonomiky. Ako rizikovejšie budú vnímané ekonomiky, v ktorých sa kombinuje nižšia miera zaočkovanosti s nulovou toleranciou k nárastu počtu nových prípadov. Takých krajín je viac v Ázii, než v Európe alebo Severnej Amerike. Aký dopad môže mať, ak sa Ázia vyberie iným smerom ako USA a Európa? Zvýšené inflačné očakávania spojené s postupným útlmom nákupu dlhopisov zo strany Fed spôsobia postupný nárast trhových úrokových sadzieb a to najmä v USA.  Ako vo svetle týchto skutočností vnímame ďalšie investície do akcií? Ktoré regióny a sektory vyberáme do našich portfólií a prečo? Venujte nám pár minút času a dozviete sa to v ďalšom vydaní našich Investičných pohľadov.

 

Čas na pozretie: 4 minúty

 

 

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum