Investičný
blog

Investičné pohľady: November 2021

09 nov
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

V októbri sa akcie spamätali zo septembrového poklesu. Vývoj bol kolísavejší, ale hlavným akciovým indexom sa podarilo ukončiť mesiac v pluse. Nálada na trhu sa však v posledných dvoch mesiacoch oproti prvým ôsmym mesiacom tohto roka zhoršila. Dôvodom je spomaľovanie ekonomického oživenia, očakávaná redukcia nákupu aktív zo strany americkej centrálnej banky, problémy realitného sektora v Číne a napätie na trhu s energiami. Zverejňovanie hospodárskych výsledkov za 3. kvartál prinieslo zatiaľ skôr pozitívne prekvapenia. Náš postoj k akciám zostáva neutrálny. Na jednej strane si uvedomujeme riziká, na druhej strane investori stále majú záujem o investície do akcií pre ich schopnosť prinášať výnos nad úrovňou inflácie. Regionálne sa zameriavame na eurozónu, ale s menším dôrazom na veľké spoločnosti. Obozretnejší sme voči Číne. Zmeny nastali v našich sektorových preferenciách a dotkli sa financií, priemyslu, zdravotníctva aj tovarov bežnej dennej spotreby. Aký bude vývoj do konca roka? To je dobrá otázka, ale odpoveď na ňu nie je vôbec jednoduchá. Nevylučujeme ďalšiu korekciu, výkonnosť je stále silná a ceny stále relatívne vysoké, čo môže tomuto scenáru nahrávať. Možných spúšťačov je viac či už ide o globálne problémy v dodávateľských reťazcoch naprieč sektormi, rastúce ceny alebo rastúce výnosy dlhopisov. Ak ku korekcii dôjde, bude to pre nás príležitosť na … Viac sa dozviete v aktuálnom vydaní Investičných pohľadov.

Čas na pozretie: 4 minúty

 

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum