Investičný
blog

Inflácia útočí

30 nov
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Nedá sa tomu vyhnúť. Z každej strany počujeme – ceny idú hore, zdražuje sa. Tempo rastu cien sa zrýchľuje každý mesiac. Na Slovensku medziročná inflácia v októbri stúpla na 5,1 % – čo predstavuje 13-ročné maximum. Podpísali sa pod to hlavne služby spojené s bývaním a drahšie pohonné hmoty. K zrýchľovaniu inflácie prispieva aj oživenie dopytu domácností a rast miezd. Slovensko nie je osamoteným ostrovom – inflácia zrýchľuje aj v okolitých krajinách. Ako to vyzerá v okolitých krajinách a v najdôležitejších regiónoch? Posledné čísla máme z októbra a medziročný rast bol nasledovný:

  • Česká republika – 5,8 %
  • Eurozóna – 4,1 %, čo je najvyššia hodnota od vzniku eurozóny
  • USA – 6,2 %, čo je najvyššia hodnota od novembra 1990

Ak by sme mali zhrnúť všeobecné dôvody, prečo rastú ceny vo svete – tak je to jednak nedostatok surovín, materiálov, v dôsledku pandémie narušené dodávateľské reťazce a jednak prišlo k ekonomickému oživeniu, ktoré viedlo aj k rýchlemu obnoveniu spotrebiteľského dopytu.

(zdroj grafu: Bloomberg)

A čo centrálne banky?

Reakcie centrálnych bánk na nárast inflácie sa rôznia. Česká národná banka napríklad zareagovala razantným zvýšením úrokových sadzieb a posunula kľúčovú sadzbu už na 2,75 %. Hlavné centrálne banky – teda americký Fed a Európska centrálna banka (ECB) stoja na druhej strane barikády. Zvyšovanie sadzieb zatiaľ nemajú na programe dňa. Opakujú, že súčasné vysoké hodnoty inflácie sú iba dočasným fenoménom. Fed aj ECB si dokonca upravili svoje inflačné cieľovanie tak, aby inflácia mohla dočasne prestreliť ich dlhodobý cieľ. V eurozóne podľa upraveného cieľa ECB stačí, ak miera inflácie dosiahne 2 % v strednodobom horizonte. V minulosti bol inflačný cieľ ECB nastavený tak, že inflácia v eurozóne mala byť blízko, ale pod 2 %.

Šéfka ECB Christine Lagardeová sa prednedávnom nechala počuť, že sprísnenie menovej politiky nie je v najbližšom období – rozumej určite nie v horizonte jedného roka – na programe dňa. V eurozóne, ktorej sme súčasťou, tak budeme naďalej žiť v prostredí nulových úrokových sadzieb.

Ľady sa však pohli aspoň na druhej strane Atlantiku. Fed začal utlmovať nákup aktív v rámci svojho podporného programu. Od novembra ho znížil o 15 mld. USD. Ak v tomto tempe bude naďalej pokračovať, celý program skončí v júni budúceho roka.  Zároveň trhy očakávajú dvoje zvýšenie sadzieb v druhom polroku budúceho roka a to celkovo o 0,75 % . Po posledných vysokých inflačných číslach je však na stole otázka, či k tomu nepríde skôr.

Ako reagujú akcie?

Inflácia bola jedným z faktorov, ktoré spôsobili oslabovanie cien akcií na finančných trhoch. Prečo? Úvaha je nasledovná: vysoká inflácia = očakávania zvyšovania sadzieb = nárast výnosov štátnych dlhopisov. A vyššie dlhopisové výnosy môžu spôsobiť, že časť investorov z akcií odíde a presunie svoje peniaze práve do dlhopisov – ak budú ich výnosy považovať za dostatočne atraktívne.

Všeobecne sa hovorí, že v prostredí vysokej inflácie majú tendenciu k lepšej výkonnosti hodnotové akcie oproti akciám rastovým. Je to spôsobené tým, že cena (súčasná hodnota) rastových akcií je oveľa viac závislá na budúcich očakávaných ziskoch, než u akcií hodnotových, pri ktorých sú zisky viac stabilné. Typickým príkladom rastových akcií sú akcie technologických firiem. Na úrokové sadzby sú citlivejšie akcie, ktoré vyplácajú dividendy (lebo investori ich porovnávajú s alternatívou výnosov zo štátnych dlhopisov) alebo tzv. small caps. Naopak, z vyšších sadzieb majú prospech finančné inštitúcie (banky a poisťovne).

Ako sa máme zachovať?

Pre tých, ktorí už majú zainvestované, zostáva stratégia bez zmeny – t.j. mať v portfóliu dostatočne vysoký podiel akciovej zložky, pretože práve akcie sú z historické hľadiska triedou aktív, ktorá dokáže infláciu poraziť.

A tí, ktorí ešte zainvestované nemajú, by si mali uvedomiť, že vysoká inflácia je hlavným nepriateľom každého sporiteľa. A preto by mali začať investovať. Hlavným dôvodom investovania je udržanie a zvýšenie kúpnej sily v maximálnej možnej miere. Kto si toho nie je vedomý, bude síce s dobrým úmyslom sporiť, ale v konečnom dôsledku bude prichádzať o peniaze. Lebo hoci suma na účte zostane rovnaká, reálne si v dôsledku inflácie dokáže za ňu kúpiť čoraz menej tovarov a služieb.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum