Dôchodková
kalkulačka

Dôchodková kalkulačka slúži na orientačný výpočet výšky vášho dôchodku a informuje o sume, ktorú si potrebujete našetriť na zachovanie životného štandardu.

Základné informácie

Vek:

Hrubá mzda
500 €
5 000 €
Aktuálne úspory na dôchodok (okrem II. a III. piliera)
0 €
100 000 €

Čistá mzda:

(vypočíta sa automaticky z hrubej mzdy)

Očakávaná doba života na dôchodku:

(ide o priemerný vek dožitia v 64. roku veku. Líši sa podľa pohlavia, ženy 20 rokov/muži 16 rokov)

I. pilier

Vypočítaný na základe dlhodobého priemeru pomeru medzi hrubou mzdou a dôchodkom.

Približný dôchodok iba z I. piliera:

II. pilier
?

Očakávané zhodnotenie príspevkov stanovených z hrubej mzdy podľa aktuálne platnej legislatívy. Predpokladaný čas výplaty dôchodku z druhého piliera je rovnaký ako očakávaná doba života na dôchodku.

Počet rokov v II. pilieri
1 rok
20 rokov
Zhodnotenie p.a.
0.1 %
10 %

III. pilier
?

Očakávané zhodnotenie príspevkov na základe (očakávaných) príspevkov zamestnávateľa a zamestnanca.

Počet rokov v III. pilieri
1 rok
20 rokov
Príspevok zamestnanca
0 €
400 €
Príspevok zamestnávateľa
0 €
400 €
Zhodnotenie p.a.
0.1 %
10 %

Analýza

Výpočet sumy, ktorú budete potrebovať na zachovanie aktuálneho životného štandardu.
Za aktuálny životný štandard považujeme aktuálnu čistú mzdu.

11,643 €

Riešenie

Vyberte investičnú stratégiu:

Zhodnotenie p.a.

Ide o teoretické priemerné ročné zhodnotenie v % p.a. Skutočné zhodnotenie môže byť iné a závisí aj od vývoja na finančných trhoch.

Vstupný poplatok

Ide o orientačnú výšku. Skutočný vstupný poplatok sa môže líšiť v závislosti od celkového objemu investícií v ČSOB a vášho výberu konkrétnych nástrojov.

Jednorazovo by ste
mali investovať:

alebo

Minimálne by ste mali
mesačne investovať:

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum