Dôchodkové
riešenie

Vedeli ste, že...

 • dôchodkový vek pre rok 2018 bol 62 rokov, 139 dní?
 • v roku 2040 bude na jedného dôchodcu pripadať iba jeden pracujúci človek?
 • ak máte okolo 40 rokov, pôjdete do dôchodku približne ako 65- až 67-ročný?
 • ľudia podceňujú dĺžku života, ktorý prežijú na dôchodku?
 • na dôchodku strávite priemerne viac ako 16 rokov?
 • pri priemernej mzde potrebujete dnes približne 54 000 € odložených na dôchodok na zachovanie životného štandardu počas obdobia na dôchodku?

Dôchodkový vek pre rok 2018
bol 62 rokov, 139 dní.

Dôchodok ako súčasť života

Žijeme dlhšie. V 64 rokoch sa priemerný vek dožitia pohybuje u mužov na úrovni 80 rokov, u žien až 84 rokov. Na dôchodku teda strávime v priemere viac ako 16 rokov.

Ďalším dôležitým momentom je demografický vývoj na Slovensku. Už dlhšiu dobu pozorujeme, že sa rodí výrazne menej detí ako v minulosti. Dôsledkom je, že počet pracujúcich ľudí pripadajúcich na jedného dôchodcu sa postupne znižuje.

Nezabudnite, že hodnota peňazí sa v čase mení, preto je potrebné s týmto faktom rátať pri plánovaní vašich príjmov v budúcnosti.

Stredná dĺžka dožitia v 64. roku veku

V šesťdesiatštvorke mužov čaká ešte v priemere 16 rokov života. U žien je to v priemere až 20 rokov.

IV. Pilier - vaša istota

Ide o ďalšiu z možností, ako sa pripraviť na dôchodok. IV. pilier je považovaný za súkromný. Pod týmto pilierom sa skrýva akékoľvek odkladanie finančných prostriedkov na dôchodok. Sporenie či investovanie.

Výhodou súkromného odkladania prostriedkov na dôchodok je:

 • vyššia miera samostatnosti bez nutnosti spoliehať sa na politickú situáciu, dostupnosť peňazí,
 • lepšia možnosť pre rozloženie rizika investovaním majetku do viacerých povolených aktív,
 • predovšetkým vysoká flexibilita a variabilita ponúkaných možností,
 • riziko „znárodnenia“ investícií je minimálne.
I. pilier II. pilier III. pilier IV. pilier
Založený na Príspevku Sociálnej poisťovne Výnose fondov Výnose fondov Výnose fondov/sporenia
Príspevok/investícia Povinný, závislý od výšky mzdy Povinný, závislý od mzdy + možnosť vlastných investícií Vlastná investícia + možnosť príspevku zamestnávateľa Vlastná investícia – možnosť jednoducho meniť
Dedičstvo Nededí sa Obmedzené dedičstvo Dedí sa Dedí sa
Vek vstupu Bez obmedzenia Do 35 rokov Bez obmedzenia Bez obmedzenia

Čas hrá vo váš prospech

Ak sa začnete pripravovať už dnes, budete potrebovať investovať alebo sporiť nižšie sumy ako v budúcnosti.

Ilustrácia vplyvu času na zhodnotenie pravidelných investícií

Upozornenie: Uvedené údaje vrátane očakávaného zhodnotenia sú len ilustratívne a v žiadnom prípade nepredstavujú ukazovatele výkonnosti v budúcnosti.

Zdroj: ČSOB

V ČSOB spolu s vami dôkladne zvažujeme vaše ciele pri príprave riešení, ktoré by vám mohli najviac vyhovovať. Ak potrebujete želanú sumu najskôr naakumulovať, určite vás budú zaujímať:

 • sporiaci účet,
 • stavebné sporenie,
 • pravidelné investície do fondov prostredníctvom ČSOB Investičného programu.

V prípade, že chcete svoje peniaze zhodnocovať jednorazovo či chrániť ich pred infláciou, zaujímať by vás mali predovšetkým:

 • jednorazové investície do fondov vrátane fondov životného cyklu,
 • investičné životné poistenie,
 • kombinované vklady so zvýhodnenou sadzbou (Kombi ponuky).

Ako rozložiť svoje prostriedky

Fondy životného cyklu

Dlhodobé potreby, ako napríklad dôchodok, štúdium či vlastné bývanie, dokážeme predvídať a často k nim vieme pripojiť aj cieľový dátum. Tomu by sme mali prispôsobiť aj svoje investície. S blížiacim sa cieľovým dátumom je dobré svoje portfólio postupne upraviť – na začiatku sa čo najviac oprieť o výnosový potenciál akcií, neskôr klásť väčší dôraz na ochranu nahromadených prostriedkov pred prudšími poklesmi, ktoré z času na čas môže vývoj na finančných trhoch so sebou priniesť. Ideálne, ak by to urobil niekto za nás a ušetril nám tak starosti aj čas.

Zoznámte sa s našimi fondmi životného cyklu a starosti preneste na odborníkov z KBC Asset Managementu. Predstavujeme fondy životného cyklu:

Ako fungujú fondy životného cyklu?

 • Horizon 2030 a Horizon 2035 sú zmiešané fondy. Investície sú v nich rozložené medzi rôzne triedy aktív, ako sú hotovosť a nástroje peňažného trhu, dlhopisy, akcie, prípadne alternatívne investície.
 • Fond investuje do rôznych tried aktív z veľkej časti nepriamo, prostredníctvom iných fondov skupiny KBC, vďaka čomu dosahuje ešte dôkladnejšie rozloženie rizika medzi stovky rôznych investícií.
 • Cieľom fondov životného cyklu je dosiahnuť čo možno najvyšší výnos k cieľovému dátumu. Aby to dosiahol, venuje pozornosť potenciálu rastu, ale s približujúcim sa cieľovým dátumom čoraz viac aj rizikám poklesu a ich limitovaniu.
 • Rozloženie medzi jednotlivé triedy aktív sa s približujúcim cieľovým dátumom postupne mení. Na začiatku je podiel akciovej zložky spravidla najvyšší, keďže tá prináša najvyšší potenciál výnosu. Na druhej strane akciová zložka sa spája aj s najvyššou mierou volatility (kolísanie hodnoty). S pribúdajúcim časom sa preto podiel akciovej zložky v portfóliu bude spravidla postupne znižovať, zatiaľ čo podiel dlhopisovej a hotovostnej zložky bude spravidla postupne narastať.
 • Investície sú vyberané z celého sveta a všetkých odvetví hospodárstva vždy v súlade s aktuálnou investičnou stratégiou KBC Asset Managementu. Ak sa zmení výhľad pre jednotlivé triedy aktív, krajiny, odvetvia či spoločnosti, skladba portfólia fondu sa upraví bez toho, aby ste sa tým museli zaoberať vy.

Niekoľko tipov na záver

Ak máte menej ako 35 rokov, určite zvážte vstup do II. piliera.

Nezanedbávajte IV. pilier – sú to vaše peniaze, ktoré môžete spravovať jednoducho a bez zložitých podmienok.

Nastavte a upravujte si sporenie a investovanie na dôchodok podľa svojich potrieb a možností.

Počítajte s infláciou ‒ svoje sporenie či investovanie navyšujte aspoň o 5 % každé 3 roky.

Dosiahli ste mimoriadny príjem? Využite časť z neho a doplňte svoje pravidelné investície o mimoriadne investície.

Investovanie do fondov máte pod kontrolou 24 hodín denne cez mobilnú aplikáciu.

Peniaze, ktoré investujete, máte v prípade potreby k dispozícii do niekoľkých dní.

Starajte sa o svoje peniaze. Aspoň raz ročne sa stretnite so svojím poradcom. Uistite sa, že rozloženie vašich peňazí zodpovedá stále vašim cieľom, potrebám a možnostiam.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum