Zistite, aký typ
investora ste

Vyplňte krátky dotazník a spoznajte svoje investičné predpoklady.

1. Čoho sa pri investovaní najviac bojíte?

2. Vyberte jednu možnosť, ktorá sa vám zdá lepšia:

3. Keď podľa predpovede môže pršať:

4. Vyberte si jednu z možností.

5. Ako robíte rozhodnutia?

6. Prišla kríza a máte posledných 1 000 EUR. Čo urobíte?

7. Ako dlho ste ochotný „držať“ investíciu?

8. Investovali ste 1 000 EUR. Vaša investícia sa môže vyvíjať podľa scenárov nižšie. Šanca, že nastane strata alebo zisk, je vždy 50 na 50. Ktorý scenár by ste boli ochotný prijať?

9. Aká by bola vaša reakcia, ak by hodnota vašej investície poklesla o 2,5 %, napr. z 10 000 EUR na 9 750 EUR?

9. Aká by bola vaša reakcia, ak by hodnota vašej investície poklesla o 12 %, napr. z 10 000 EUR na 8 800 EUR?

9. Aká by bola vaša reakcia, ak by hodnota vašej investície poklesla o 20 %, napr. z 10 000 EUR na 8 000 EUR?

9. Aká by bola vaša reakcia, ak by hodnota vašej investície poklesla o 30 %, napr. z 10 000 EUR na 7 000 EUR?

Podľa vašich odpovedí v dotazníku, ste:

1/9
Tento kvíz nepredstavuje investičný dotazník ČSOB, preto jeho vyplnenie zo strany klienta nezaväzuje ČSOB k poskytnutiu investičného poradenstva. Na základe vyplnenia tohto dotazníka nebude stanovený investičný profil klienta ani nebude klientovi poskytnuté investičné odporúčanie o vhodnosti alebo nevhodnosti určitého finančného nástroja. Vyhodnotenie tohto dotazníka je len informatívne. V prípade, že klient má záujem o poskytnutie investičného poradenstva zo strany ČSOB, je potrebné, aby osobne navštívil predajné miesto ČSOB a vyplnil investičný dotazník ČSOB. Viac informácií o poskytovaní investičného poradenstva v ČSOB finančnej skupine je dostupných na www.csob.sk.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum