SRI fondy

INVESTUJTE PRE LEPŠÍ VÝHĽAD DO BUDÚCNOSTI

Ak vám budúcnosť našej planéty nie je ľahostajná, začnite už dnes investovať do spoločensky zodpovedných fondov ČSOB a v budúcnosti sa vám aj príroda odmení.

JE TO JEDNODUCHÉ

Investujte z domu cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo priamo v pobočke.

Investovanie je flexibilné

Svoje prostriedky máte k dispozícii do 5 pracovných dní

nemusíte byť expert

Potrebujete informácie? Navštívte našich odborníkov v pobočke

NEMUSÍTE BYŤ BOHATÍ

Naši klienti investujú v priemere 50 € pravidelne mesačne a 3 500 € jednorazovo

Ak sa bežného investora opýtate, prečo investuje, obvyklá odpoveď je, že chce zarobiť, dosiahnuť zisk a zvýšiť hodnotu svojho majetku. Pri rozhodovaní sa o tom, ktorú investíciu si vyberie, sa pozerá na finančné ukazovatele ako ziskovosť, zadlženosť či dlhodobá perspektíva odvetvia či regiónu.

Okrem finančných kritérií však existujú aj kritériá nefinančné. Investor môže brať do úvahy, ako sa firma správa v spoločnosti – či:

 • znečisťuje životné prostredie,
 • vyrába zbrane,
 • vo svoj prospech zneužíva detskú prácu
 • alebo nedodržiava základné ľudské práva.

Alebo, naopak:

 • stará sa o znižovanie spotreby energií a vody,
 • usiluje sa o znižovanie produkcie odpadu a jeho triedenie,
 • poskytuje dobré pracovné prostredie pre svojich zamestnancov,
 • v neposlednom rade podporuje projekty zamerané na rozvoj miestnych komunít.

Nášmu klientovi, ktorý sa rozhodne investovať do SRI (Socially Responsible Investing) fondov záleží na tom, aby:

 • jeho investícia do tej-ktorej firmy spĺňala spoločenské a ekonomické potreby dnešného sveta bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom poškodzovala budúce generácie,
 • svojou investíciou podporil podnikateľské subjekty, ktoré filozofiou svojho podnikateľského zámeru a reálnym konaním rešpektujú hodnoty trvalej udržateľnosti,
 • a v neposlednom rade nielen pre svoj osobný, ale najmä spoločenský dosah realizoval naplnenie spoločenských hodnôt, ktoré vyznáva.

Tri písmená – SRI

Spoločensky zodpovedný investor vyhľadáva spoločensky zodpovedné fondy. To sú také, ktoré majú pozitívny vplyv na spoločnosť, životné prostredie a svet.

Politiky vylúčenia, t.j. SRI fondy v zásade neinvestujú do spoločností, ktoré:

 1. vyrábajú tzv. kontroverzné zbrane
 2. vyrábajú tzv. konvenčné zbrane
 3. najviac porušujú iniciatívu OSN Global Compact (využívajú detskú prácu, nútenú prácu, podporujú korupciu, nedodržiavajú ľudské práva, atď.)
 4. závažným spôsobom porušujú ľudské práva.
 5. vyrábajú produkty z tabaku
 6. Vylúčené sú štátne dlhopisy krajín, ktorých režimy sa považujú na najkontroverznejšie (napr. Severná Kórea)
 7. spoločnosti z energetického sektora, ako aj ťažobné spoločnosti, ktoré ťažia termálne uhlie (Fosílne palivá)
 8. odvodzujú 25 % alebo viac svojich príjmov z činností spojených s hazardnými hrami.
 9. získavajú aspoň 5 % svojich príjmov z produkcie alebo šírenia zábavy erotického charakteru (no porn).
 10. odvodzujú najmenej 5 % svojich príjmov z výroby alebo 10 % svojich príjmov z predaja kožušín a špeciálnych koží
 11. pôsobia v priemysle palmového oleja, musia spĺňať prísne kritériá

Cez aplikáciu ČSOB SmartBanking vám ponúkame tri spoločensky zodpovedné fondy:

ČSOB Fér Vyvážený SRI o. p. f

Fond, ktorý je vhodný pre opatrnejších investorov s vyváženým investičným profilom. Pre predstavu, neutrálna alokácia je 30 % akcie a 70 % dlhopisy. Viac sa dozviete v aplikácii ČSOB SmartBanking alebo v ktorejkoľvek pobočke ČSOB.

ČSOB Fér Rastový SRI o. p. f.

Fond je vhodný pre odvážnejších investorov s rastovým investičným profilom. Pre predstavu, neutrálna alokácia je 55 % v akciách a 45 % v dlhopisoch. Viac sa dozviete v aplikácii ČSOB SmartBanking alebo v ktorejkoľvek pobočke ČSOB.

Eco Fund Water

Fond, ktorý je vhodný ako doplnok do portfólia pre odvážnejších investorov. Ide o akciový fond investujúci do spoločností, ktoré pôsobia udržateľným a spoločensky zodpovedným spôsobom a podstatnú časť svojich tržieb získavajú ponukou výrobkov a služieb súvisiacich s vodným hospodárstvom.

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Fondy / v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy Vývoj podielových a investičných fondov | ČSOB (csob.sk)v časti Fon dy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Informácie o finančných nástrojoch, ich ochrane a rizikách spojených s obchodovaním na finančných trhochZásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID.

Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu.

Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom,/ stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Spr ávca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike v súlade s postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum