Investičný
blog

Ako sa meria spoločenská zodpovednosť?

17 sep
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Seriál o spoločensky zodpovednom investovaní  – 2. časť

Treba povedať, že neexistuje jednotná definícia ani jednotná metodika posudzovania spoločensky zodpovedných (SRI) investícií. Prvým odrazovým mostíkom môže byť dodržiavanie 10 princípov iniciatívy Global Impact od Organizácie spojených národov. Týkajú sa ľudských práv, práce, životného prostredia a antikorupčného prostredia. A čo všetko by podniky mali robiť?

  1. Podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne uznávaných ľudských práv.
  2. Zaistiť, že neporušujú ľudské práva.
  3. Dodržiavať slobodu združovania sa a uznať právo na spoločné vyjednávanie.
  4. Podporovať odstránenie všetkých foriem násilnej a nútenej práce.
  5. Podporovať účinné odstránenie detskej práce.
  6. Podporovať odstránenie diskriminácie týkajúcej sa zamestnania a povolania.
  7. Podporovať preventívny postoj k zmenám životného prostredia.
  8. Prevziať iniciatívu na podporu väčšej zodpovednosti voči životnému prostrediu.
  9. Podporiť rozvoj a šírenie ekologicky nezávadných technológií.
  10. Bojovať proti všetkým formám korupcie, vrátanie vydierania a podplácania.

Rozšírené metódy hodnotenia si jednotlivé spoločnosti, správcovia aktív či zostavovatelia indexov stanovujú sami. Existuje niekoľko národných iniciatív o zjednotenie kritérií. Jednou z nich je iniciatíva Towards Sustainability (Smerom k udržateľnosti), ktorá je zastrešená Febelfinom, belgickou asociáciou pre finančný sektor. Signatárom tejto iniciatívy je aj KBC.  V rámci skupiny KBC pri rozhodovaní o tom, či podniky v našich fondoch spĺňajú alebo nespĺňajú SRI kritériá, používame kombináciu negatívneho a pozitívneho skríningu.

Udržateľné a zodpovedné investovanie stojí a padá na dôvere. Preto našu politiku a kritériá v oblasti udržateľnosti monitoru SRI Poradná rada, ktorá je plne nezávislá od KBC. Členmi tejto rady sú uznávaní odborníci z viacerých univerzít, ktorí sú expertmi v oblastiach ako sú ľudské práva, podnikateľská etika, biológia a ekológia. Rozhodujú o tom, akú metodológiu skríningu by sme mali použiť a nastavujú kritériá pre hodnotenie spoločností.  Dohliadajú tiež na to, aby bol skríning kompletný, dôkladný a presný. Negatívny skríning znamená, že podniky, ktorých činnosti alebo spôsob, akým tieto činnosti vykonávajú, sú vo vážnom rozpore so zásadami udržateľnosti, sa automaticky vylúčia. Ako pomôcka nám slúžia už spomínané zásady OSN. Pozitívny skríning sa zameriava na tri oblasti: (1) najlepší vo svojej triede – „Best in class“, (2) tému a (3) investovanie so spoločenským presahom.

Najlepší vo svojej triede (BiC)

Filozofiou tohto hodnotenia je, že nevylučujeme žiadne odvetvie vopred, ale investujeme iba do podnikov, ktoré dosahujú najvyššie hodnotenie podľa kritérií udržateľnosti ESG v rámci porovnateľnej skupiny. Po dokončení tohto skríningu si ponecháme 40 % podnikov s najlepším hodnotením. O niečo prísnejší meter máme na energetický sektor, v ktorom si ponechávame iba 20 % najvýkonnejších firiem. Následne určíme, ktoré podniky majú zlé hodnotenie v rámci jednotlivých pilierov a potom vylúčime 10 % podnikov s najhorším hodnotením. Tak sa môžeme vyhnúť situácii, že podnik môže veľmi zlé hodnotenie napríklad pri sociálnych aspektoch vyrovnať vysokým hodnotením pri ostatných kritériách.

Zameranie sa na tému – tematické fondy

Aby mohol byť podnik zohľadnený pre fondy zamerané na určitú tému, musí trvalo udržateľným spôsobom prispievať k riešeniu problému v danej oblasti. Hľadáme podniky, v ktorých aspoň 50 % ich činnosti sa týka danej témy, alebo ktoré sú lídrami na trhu v príslušnej oblasti. Zameriavame sa na tri tematické okruhy: vodu, alternatívne energie a klimatické zmeny.

Investovanie so spoločenským presahom

Táto oblasť zahŕňa podniky, ktoré majú prostredníctvom svojich výrobkov alebo služieb pozitívny vplyv na spoločnosť alebo životné prostredie. Zatiaľ čo v prípade BiC sa pozeráme na to, ako sa niečo vyrába, pri investovaní so spoločenským presahom sa dôraz kladie na to, čo sa vyrába.

Tento rozdiel môžeme ilustrovať pohľadom na výrobcov automobilov. Tradičný výrobca automobilov môže byť zaradený do BiC fondu, ak patrí k 40 % najvýkonnejších podnikov vo svojom odvetví, pokiaľ ide o sociálne zodpovedné podnikanie. V prípade investovania so spoločenským presahom to však už neplatí. Tradiční výrobcovia automobilov vyrábajú hlavne vozidlá so spaľovacími motormi, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a preto nemôžu byť prijatí do priestoru investovania so spoločenským presahom. Naproti tomu výrobca elektrických automobilov by sa mohol kvalifikovať, pretože stimuluje vývoj smerom k trvalo udržateľnej mobilite. Pri hodnotení pozitívneho vplyvu sa zameriavame na hospodársky a sociálny pokrok a ochranu životného prostredia.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum